Dane kontaktowe - Powiatowy Urząd Pracy w Łasku


Powiatowy Urząd Pracy w Łasku

adres: ul. Objazdowa 4 98-100 Łask
telefon: 43 675 17 20
e-mail: lola@praca.gov.pl
NIP: 831-10-27-577
REGON: 731581206

Elektroniczka Skrzynka Podawcza EPUAP :
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/puplask
 

Godziny urzędowania

Godziny pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Łasku
poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30
Rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy
poniedziałek - piątek 8.00 - 14.30


Adresy mailowe do poszczególnych działów:

rejestracja@puplask.pl
doradcy.zawodowi@puplask.pl
oferty.pracy@puplask.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Łasku informuje, iż zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2022 poz. 2000) podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) wnosi się na piśmie lub ustnie do protokołu. Podania utrwalone w postaci elektronicznej wnosi się na adres do doręczeń elektronicznych lub za pośrednictwem konta w systemie teleinformatycznym organu administracji publicznej.
Podanie powinno zawierać co najmniej:
- wskazanie osoby (imię i nazwisko), od której pochodzi,
- adres (kod pocztowy, miejscowość, ulicę i nr domu) tej osoby (również
w przypadku złożenia podania w postaci elektronicznej),
- żądanie (przedmiot sprawy, której dotyczy).
Pisma utrwalone w postaci papierowej opatruje się podpisem własnoręcznym. Pisma utrwalone w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
 
Jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej, podania wniesione na adres poczty elektronicznej organu administracji publicznej pozostawia się bez rozpoznania.
 

Mapa Dojazdu :

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę