Ochrona danych osobowych - Powiatowy Urząd Pracy w Łasku


Administrator RODO

Zgodnie z art.37 ust. 1 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
Obowiązki Inspektora Ochrony Danych pełni Mirosław Górski, z którym można kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: inspektor.danych@puplask.pl

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (dla pracodawców i przedsiębiorców)

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
(dla pracodawców i przedsiębiorców)
w związku z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(dalej: RODO).
 
 
Przyjmuję do wiadomości, że:
 
 
Administrator danych osobowych
Administratorem moich danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Łasku, ul. Objazdowa 4
98-100 Łask reprezentowany przez Dyrektora tel. (043) 675-17-42 e-mail: lola@praca.gov.pl.
 
Inspektor danych osobowych
W sprawie danych osobowych może Pan/i kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, adres
e-mail: inspektor.danych@puplask.pl
 
Cele i podstawy przetwarzania
Moje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i/lub b i/lub c i/lub e RODO w celu realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach oraz innych ustaw i przepisów wykonawczych dot. zadań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Łasku.
Poza danymi osobowymi pozyskanymi bezpośrednio od pracodawcy lub przedsiębiorcy, Powiatowy Urząd Pracy w Łasku będzie przetwarzał także dane, do których ma dostęp na podstawie przepisów prawa, w szczególności dotyczy to danych pozyskanych z rejestrów ZUS w zakresie niezalegania w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, fundusz pracy, fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych oraz fundusz emerytur pomostowych, danych zawartych w AC w zakresie informacji o przedsiębiorcach i innych podmiotach w zakresie niezbędnym do realizacji zadań.
 
Odbiorcy danych osobowych
Moje dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom danych, niż upoważnionym na mocy przepisów prawa. Odbiorcami danych osobowych mogą być: organy państwowe, organy egzekucyjne, organy ochrony prawnej lub organy samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem (np. Policja, Sąd, Prokuratura, ZUS, US, Komornik itp.), podmioty przetwarzające, z którymi Administrator Danych zawarł umowy powierzenia danych osobowych, podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską, firma świadcząca usługi prawne dla Urzędu.
 
Okres przechowywania danych
Moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów:
- przez okres niezbędny do zakończenia danej formy wsparcia dla pracodawcy lub przedsiębiorcy,
- nie dłużej niż wynika to z  jednolitego rzeczowego wykazu aktu Powiatowego Urzędu Pracy w Łasku,
- w rejestrze centralnym, który prowadzony jest w systemie teleinformatycznym, przez okres 50 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończono udzielanie pomocy.
 
Prawa osób, których dane dotyczą
Przysługuje mi prawo:
 • żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
 • prawo do ich sprostowania,
 • prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam, iż przetwarzanie moich danych osobowych, narusza przepisy RODO.
 
Informacja o wymogu podania danych
Podanie przeze mnie danych osobowych w zakresie wynikającym z w/w przepisów jest warunkiem ustawowym, koniecznym do możliwości korzystania z usług i instrumentów rynku pracy przewidzianych        w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Podanie przeze mnie innych danych jest dobrowolne. Nie podanie danych osobowych spowoduje brak możliwości realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy
w Łasku Pani/Pana praw wynikających z w/w ustawy.
 
Przekazanie danych do państwa trzeciego
Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 
Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji
Moje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych -dla przedsiębiorców i innych podmiotów ubiegających się o ulgę w spłacie należności z tytułu wypłaconego wsparcia na podstawie ustawy COVID)

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
(dla przedsiębiorców i innych podmiotów ubiegających się o ulgę w spłacie należności z tytułu wypłaconego wparcia na podstawie ustawy COVID)

w związku z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(dalej: RODO).
 
 
Przyjmuję do wiadomości, że:
 
 
Administrator danych osobowych
Administratorem moich danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Łasku, ul. Objazdowa 4
98-100 Łask reprezentowany przez Dyrektora tel. (043) 675-17-42 e-mail: lola@praca.gov.pl.
 
Inspektor Ochrony Danych
W sprawie danych osobowych może Pan/i kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, adres
e-mail: inspektor.danych@puplask.pl
 
Cele i podstawy przetwarzania
Moje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO w celu realizacji zadania tj. udzielania ulg w spłacie należności, wynikającego z ustawy z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz innych ustaw i przepisów wykonawczych dotyczących realizacji w/w zadania przez Powiatowy Urząd Pracy w Łasku.
 
Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcami danych osobowych mogą być: organy państwowe, organy egzekucyjne, organy ochrony prawnej lub organy samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem (np. Wojewoda Łódzki, Policja, Sąd, Prokuratura, ZUS, US, Komornik, UOKIK itp.), podmioty przetwarzające, z którymi Administrator Danych zawarł umowy powierzenia danych osobowych, podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską, firma świadcząca usługi prawne dla Urzędu.
 
Okres przechowywania danych
Moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego powyżej celu:
- przez okres niezbędny do zakończenia realizacji umowy danej formy wsparcia udzielonej przedsiębiorcy lub innemu podmiotowi,
- w okresie przewidzianym dla archiwizacji dokumentów wchodzących do narodowego zasobu archiwalnego.
 
Prawa osób, których dane dotyczą
Przysługuje mi prawo:
 • żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
 • prawo do ich sprostowania,
 • prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam, iż przetwarzanie moich danych osobowych, narusza przepisy RODO.
 
Informacja o wymogu podania danych
Podanie przeze mnie danych osobowych w zakresie wynikającym z w/w przepisów jest warunkiem ustawowym, koniecznym do możliwości skorzystania z ulgi w spłacie należności przewidzianej w ustawie z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Podanie przeze mnie innych danych jest dobrowolne. Nie podanie danych osobowych spowoduje brak możliwości realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy
w Łasku Pani/Pana praw wynikających z w/w ustawy.
 
Przekazanie danych do państwa trzeciego
Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 
Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji
Moje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 
 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla poręczyciela (dotacja)

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
(dla poręczyciela dotacji)
w związku z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).
 
Przyjmuję do wiadomości, że:
 
Administrator danych osobowych
Administratorem moich danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Łasku, ul. Objazdowa 4
98-100 Łask reprezentowany przez Dyrektora tel. (043) 675-17-42 e-mail: lola@praca.gov.pl.
 
Inspektor danych osobowych
W sprawie danych osobowych może Pan/i kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, adres
e-mail: inspektor.danych@puplask.pl
 
Cele i podstawy przetwarzania
Moje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c  RODO w celu realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej tj. zabezpieczenia zwrotu przyznanych środków na podjęcie działalności gospodarczej w przypadku nie wywiązania się
z warunków umowy przez osobę otrzymującą jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.
 
Odbiorcy danych osobowych
Moje dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom danych, niż upoważnionym na mocy przepisów prawa. Odbiorcami danych osobowych mogą być: organy państwowe, organy egzekucyjne, organy ochrony prawnej lub organy samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem (np. Policja, Sąd, Prokuratura, ZUS, US, Komornik itp.), podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską, firma świadcząca usługi prawne dla Urzędu.
 
Okres przechowywania danych
Moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów:
- przez okres, w którym mogą się ujawnić roszczenia związane z tą umową, zgodnie
z terminami przedawnienia określonymi w kodeksie cywilnym,
- nie dłużej niż wynika to z  jednolitego rzeczowego wykazu aktu Powiatowego Urzędu Pracy w Łasku,
- w rejestrze centralnym, który prowadzony jest w systemie teleinformatycznym, przez okres 50 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończono udzielanie pomocy.
 
Prawa osób, których dane dotyczą
Przysługuje mi prawo:
 • żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
 • prawo do ich sprostowania,
 • prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam, iż przetwarzanie moich danych osobowych, narusza przepisy RODO.
 
Informacja o wymogu podania danych
Podanie przeze mnie danych osobowych w zakresie wynikającym z w/w przepisów jest warunkiem ustawowym, koniecznym do rozpatrzenia wniosku oraz dla zawarcia umowy. Podanie przeze mnie innych danych jest dobrowolne.  Nie podanie danych osobowych spowoduje brak możliwości korzystania ze świadczeń wynikających z tych przepisów przez Wnioskodawcę.
 
Przekazanie danych do państwa trzeciego
Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 
Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji
Moje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 
 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla współmałżonka poręczyciela (dotacja)

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
(dla współmałżonka poręczyciela dotacji)
w związku z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).
 
Przyjmuję do wiadomości, że:
 
Administrator danych osobowych
Administratorem moich danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Łasku, ul. Objazdowa 4
98-100 Łask reprezentowany przez Dyrektora tel. (043) 675-17-42 e-mail: lola@praca.gov.pl.
 
Inspektor danych osobowych
W sprawie danych osobowych może Pan/i kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, adres
e-mail: inspektor.danych@puplask.pl
 
Cele i podstawy przetwarzania
Moje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c  RODO w celu realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy oraz Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej tj. zabezpieczenia zwrotu przyznanych środków na podjęcie działalności gospodarczej w przypadku nie wywiązania się z warunków umowy przez osobę otrzymującą jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – wyrażenie zgody przez współmałżonka poręczyciela na zaciągnięcie zobowiązania finansowego.
 
Odbiorcy danych osobowych
Moje dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom danych, niż upoważnionym na mocy przepisów prawa. Odbiorcami danych osobowych są: organy państwowe, organy egzekucyjne, organy ochrony prawnej lub organy samorządy terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem (np. Policja, Sąd, Prokuratura, ZUS, US, Komornik itp.), podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską, firma świadcząca usługi prawne dla Urzędu.
 
Okres przechowywania danych
Moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów:
- przez okres, w którym mogą się ujawnić roszczenia związane z tą umową, zgodnie
z terminami przedawnienia określonymi w kodeksie cywilnym,
- nie dłużej niż wynika to z  jednolitego rzeczowego wykazu akt Powiatowego Urzędu Pracy w Łasku,
- w rejestrze centralnym, który prowadzony jest w systemie teleinformatycznym, przez okres 50 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończono udzielanie pomocy.
 
Prawa osób, których dane dotyczą
Przysługuje mi prawo:
 • żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
 • prawo do ich sprostowania,
 • prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam, iż przetwarzanie moich danych osobowych, narusza przepisy RODO.
 
Informacja o wymogu podania danych
Podanie przeze mnie danych osobowych w zakresie wynikającym z w/w przepisów jest warunkiem ustawowym, koniecznym do rozpatrzenia wniosku oraz dla zawarcia umowy. Podanie przeze mnie innych danych jest dobrowolne. Nie podanie danych osobowych spowoduje brak możliwości korzystania ze świadczeń wynikających z tych przepisów przez Wnioskodawcę.
 
Przekazanie danych do państwa trzeciego
Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 
Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji
Moje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 
 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla współmałżonka osoby otrzymującej środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
(współmałżonka Wnioskodawcy dotacji)
w związku z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).
 
Przyjmuję do wiadomości, że:
 
Administrator danych osobowych
Administratorem moich danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Łasku, ul. Objazdowa 4
98-100 Łask reprezentowany przez Dyrektora tel. (043) 675-17-42 e-mail: lola@praca.gov.pl.
 
Inspektor danych osobowych
W sprawie danych osobowych może Pan/i kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, adres
e-mail: inspektor.danych@puplask.pl
 
Cele i podstawy przetwarzania
Moje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c  RODO w celu realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy oraz Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej tj. udzielenia jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej – wyrażenie zgody przez współmałżonka Wnioskodawcy jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej do zaciągnięcia zobowiązania finansowego.
 
Odbiorcy danych osobowych
Moje dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom danych, niż upoważnionym na mocy przepisów prawa. Odbiorcami danych osobowych są: organy państwowe, organy egzekucyjne, organy ochrony prawnej lub organy samorządy terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem (np. Policja, Sąd, Prokuratura, ZUS, US, Komornik itp.), podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską, firma świadcząca usługi prawne dla Urzędu.
 
Okres przechowywania danych
Moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów:
- przez okres, w którym mogą się ujawnić roszczenia związane z tą umową, zgodnie
z terminami przedawnienia określonymi w kodeksie cywilnym,
- nie dłużej niż wynika to z jednolitego rzeczowego wykazu akt,
- w rejestrze centralnym, który prowadzony jest w systemie teleinformatycznym, przez okres 50 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończono udzielanie pomocy.
 
Prawa osób, których dane dotyczą
Przysługuje mi prawo:
 • żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
 • prawo do ich sprostowania,
 • prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam, iż przetwarzanie moich danych osobowych, narusza przepisy RODO.
 
Informacja o wymogu podania danych
Podanie przeze mnie danych osobowych w zakresie wynikającym z w/w przepisów jest warunkiem ustawowym koniecznym do rozpatrzenia wniosku oraz dla zawarcia umowy. Podanie przeze mnie innych danych jest dobrowolne. Nie podanie danych osobowych spowoduje brak możliwości korzystania ze świadczeń wynikających z tych przepisów przez Wnioskodawcę.
 
Przekazanie danych do państwa trzeciego
Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 
Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji
Moje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla poręczyciela (wyposażenie)

Podstawa prawna: art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzanie m danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. str. 1) zwanego dalej „rozporządzeniem  2016/679". Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia 2016/679 informuję, że:

 • Administratorem danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Łasku, ul. Objazdowa 4 98-100 Łask reprezentowany przez Dyrektora tel. (043) 675-17-42 e-mail: lola@praca.gov.pl
 • W sprawie danych osobowych może Pan/i kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, adres e-mail: inspektor.danych@puplask.pl
 • Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań zawartych w ustawie z dnia                     20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy tj. zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy
  w przypadku nie wywiązania się z warunków umowy przez podmiot otrzymujący refundację na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c  RODO - rozporządzenia 2016/679,
 • Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 • Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie
  z instrukcją kancelaryjną i jednolitym rzeczowym wykazem akt.
 • Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 • Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jeśli jej zdaniem, przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia 2016/679.
 • Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem – ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy– jest obligatoryjne.
 • Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób  zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla współmałżonka poręczyciela (wyposażenie)

Podstawa prawna: art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzanie m danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. str. 1) zwanego dalej „rozporządzeniem  2016/679". Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia 2016/679 informuję, że:

 • Administratorem danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Łasku, ul. Objazdowa 4 98-100 Łask reprezentowany przez Dyrektora tel. (043) 675-17-42 e-mail: lola@praca.gov.pl
 • W sprawie danych osobowych może Pan/i kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, adres e-mail: inspektor.danych@puplask.pl
 • Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań zawartych w ustawie z dnia                     20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy tj. zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy
  w przypadku nie wywiązania się z warunków umowy przez podmiot otrzymujący refundację na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c  RODO - rozporządzenia 2016/679,
 • Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 • Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie
  z instrukcją kancelaryjną i jednolitym rzeczowym wykazem akt.
 • Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 • Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jeśli jej zdaniem, przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia 2016/679.
 • Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem – ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy– jest obligatoryjne.
 • Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób  zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla współmałżonka osoby otrzymującej zwrot kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Podstawa prawna: art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzanie m danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. str. 1) zwanego dalej „rozporządzeniem  2016/679". Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia 2016/679 informuję, że:

 

 • Administratorem danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Łasku, ul. Objazdowa 4 98-100 Łask reprezentowany przez Dyrektora tel. (043) 675-17-42 e-mail: lola@praca.gov.pl
 • W sprawie danych osobowych może Pan/i kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, adres e-mail: inspektor.danych@puplask.pl
 • Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań zawartych w ustawie z dnia                     20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c  RODO - rozporządzenia 2016/679,
 • Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 • Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie
  z instrukcją kancelaryjną i jednolitym rzeczowym wykazem akt.
 • Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 • Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jeśli jej zdaniem, przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia 2016/679.
 • Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem – ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy– jest obligatoryjne.
 • Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób  zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla cudzoziemców

Podstawa prawna: art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzanie m danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. str. 1) zwanego dalej „rozporządzeniem  2016/679". Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia 2016/679 informuję, że:

 • Administratorem danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Łasku, ul. Objazdowa 4 98-100 Łask reprezentowany przez Dyrektora tel. (043) 675-17-42 e-mail: lola@praca.gov.pl
 • W sprawie danych osobowych może Pan/i kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, adres e-mail: inspektor.danych@puplask.pl
 • Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań zawartych w ustawie z dnia                     20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c  RODO - rozporządzenia 2016/679, ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach,
 • Dane osobowe są pozyskane od podmiotu składającego oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi lub składającego wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemcowi lub wniosek o wydanie przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca.
 • Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 • Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną i jednolitym rzeczowym wykazem akt.
 • Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 • Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jeśli jej zdaniem, przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia 2016/679.
 • Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem – ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. cudzoziemcach – jest obligatoryjne.
 • Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób  zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla osoby otrzymującej stypendium stażowe

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
(dla osoby otrzymującej stypendium stażowe)
w związku z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).
 
Przyjmuję do wiadomości, że:
 
Administrator danych osobowych
Administratorem moich danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Łasku, ul. Objazdowa 4
98-100 Łask reprezentowany przez Dyrektora tel. (043) 675-17-42 e-mail: lola@praca.gov.pl.
 
Inspektor danych osobowych
W sprawie danych osobowych może Pan/i kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, adres
e-mail: inspektor.danych@puplask.pl
 
Cele i podstawy przetwarzania
Moje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c  RODO w celu realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego tj. przyznania i wypłaty stypendium z tytułu odbywania stażu.
 
Odbiorcy danych osobowych
Moje dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom danych, niż upoważnionym na mocy przepisów prawa. Odbiorcami danych osobowych są: organy państwowe, organy egzekucyjne, organy ochrony prawnej lub organy samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem (np. Policja, Sąd, Prokuratura, ZUS, US, Komornik itp.), podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską, firma świadcząca usługi prawne dla Urzędu.
 
Okres przechowywania danych
Moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów:
- nie dłużej niż wynika to z  jednolitego rzeczowego wykazu akt Powiatowego Urzędu Pracy w Łasku,
- w rejestrze centralnym, który prowadzony jest w systemie teleinformatycznym, przez okres 50 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończono udzielanie pomocy.
 
Prawa osób, których dane dotyczą
Przysługuje mi prawo:
 • żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
 • prawo do ich sprostowania,
 • prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam, iż przetwarzanie moich danych osobowych, narusza przepisy RODO.
 
Informacja o wymogu podania danych
Podanie przeze mnie danych osobowych w zakresie wynikającym z w/w przepisów jest warunkiem ustawowym. Podanie przeze mnie innych danych jest dobrowolne. Nie podanie danych osobowych wymaganych na podstawie w/w aktów prawnych spowoduje brak możliwości skorzystania
z formy wsparcia w postaci stażu.
 
Przekazanie danych do państwa trzeciego
Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 
Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji
Moje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 
 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (dla poręczyciela dotacji PFRON)

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
(dla poręczyciela dotacji PFRON)

w związku z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).
 
Przyjmuję do wiadomości, że:
 
Administrator danych osobowych
Administratorem moich danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Łasku, ul. Objazdowa 4 98-100 Łask reprezentowany przez Dyrektora tel. (043) 675-17-42 e-mail: lola@praca.gov.pl.
 
Inspektor danych osobowych
W sprawie danych osobowych może Pan/i kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, adres e-mail: inspektor.danych@puplask.pl
 
Cele i podstawy przetwarzania
Moje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c  RODO w celu realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej tj. zabezpieczenia zwrotu przyznanych środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej w przypadku nie wywiązania się z warunków umowy przez osobę otrzymującą  środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej.
 
Odbiorcy danych osobowych
Moje dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom danych, niż upoważnionym na mocy przepisów prawa. Odbiorcami danych osobowych mogą być: organy państwowe, organy egzekucyjne, organy ochrony prawnej lub organy samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem (np. Policja, Sąd, Prokuratura, ZUS, US, Komornik itp.), podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską, firma świadcząca usługi prawne dla Urzędu.
 
Okres przechowywania danych
Moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów:
- przez okres, w którym mogą się ujawnić roszczenia związane z tą umową, zgodnie z terminami przedawnienia określonymi w kodeksie cywilnym,
- nie dłużej niż wynika to z  jednolitego rzeczowego wykazu aktu Powiatowego Urzędu Pracy w Łasku,
- w rejestrze centralnym, który prowadzony jest w systemie teleinformatycznym, przez okres 50 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończono udzielanie pomocy.
 
Prawa osób, których dane dotyczą
Przysługuje mi prawo:
 • żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
 • prawo do ich sprostowania,
 • prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam, iż przetwarzanie moich danych osobowych, narusza przepisy RODO.
 
Informacja o wymogu podania danych
Podanie przeze mnie danych osobowych w zakresie wynikającym z w/w przepisów jest warunkiem ustawowym, koniecznym do rozpatrzenia wniosku oraz dla zawarcia umowy. Podanie przez mnie innych danych jest dobrowolne. Nie podanie danych osobowych spowoduje brak możliwości korzystania ze świadczeń wynikających z tych przepisów przez Wnioskodawcę.
 
Przekazanie danych do państwa trzeciego
Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 
Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji
Moje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 
 
 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (dla współmałżonka poręczyciela dotacji PFRON)

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
(dla współmałżonka poręczyciela dotacji PFRON)

w związku z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).
 
Przyjmuję do wiadomości, że:
 
Administrator danych osobowych
Administratorem moich danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Łasku, ul. Objazdowa 4 98-100 Łask reprezentowany przez Dyrektora tel. (043) 675-17-42 e-mail: lola@praca.gov.pl.
 
Inspektor danych osobowych
W sprawie danych osobowych może Pan/i kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, adres e-mail: inspektor.danych@puplask.pl
 
Cele i podstawy przetwarzania
Moje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c  RODO w celu realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej tj. zabezpieczenia zwrotu przyznanych środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej w przypadku nie wywiązania się z warunków umowy przez osobę otrzymującą  środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej oraz Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego.
 
Odbiorcy danych osobowych
Moje dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom danych, niż upoważnionym na mocy przepisów prawa. Odbiorcami danych osobowych mogą być: organy państwowe, organy egzekucyjne, organy ochrony prawnej lub organy samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem (np. Policja, Sąd, Prokuratura, ZUS, US, Komornik itp.), podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską, firma świadcząca usługi prawne dla Urzędu.
 
Okres przechowywania danych
Moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów:
- przez okres, w którym mogą się ujawnić roszczenia związane z tą umową, zgodnie z terminami przedawnienia określonymi w kodeksie cywilnym,
- nie dłużej niż wynika to z  jednolitego rzeczowego wykazu aktu Powiatowego Urzędu Pracy w Łasku,
- w rejestrze centralnym, który prowadzony jest w systemie teleinformatycznym, przez okres 50 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończono udzielanie pomocy.
 
Prawa osób, których dane dotyczą
Przysługuje mi prawo:
 • żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
 • prawo do ich sprostowania,
 • prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam, iż przetwarzanie moich danych osobowych, narusza przepisy RODO.
 
Informacja o wymogu podania danych
Podanie przeze mnie danych osobowych w zakresie wynikającym z w/w przepisów jest warunkiem ustawowym, koniecznym do rozpatrzenia wniosku oraz dla zawarcia umowy. Podanie przez mnie innych danych jest dobrowolne. Nie podanie danych osobowych spowoduje brak możliwości korzystania ze świadczeń wynikających z tych przepisów przez Wnioskodawcę.
 
Przekazanie danych do państwa trzeciego
Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 
Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji
Moje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 
 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (współmałżonka Wnioskodawcy dotacji PFRON)

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
(współmałżonka Wnioskodawcy dotacji PFRON)
w związku z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).
 
Przyjmuję do wiadomości, że:
 
Administrator danych osobowych
Administratorem moich danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Łasku, ul. Objazdowa 4
98-100 Łask reprezentowany przez Dyrektora tel. (043) 675-17-42 e-mail: lola@praca.gov.pl.
 
Inspektor danych osobowych
W sprawie danych osobowych może Pan/i kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, adres
e-mail: inspektor.danych@puplask.pl
 
Cele i podstawy przetwarzania
Moje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c  RODO w celu realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy oraz Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej tj. udzielenia środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej - wyrażenie zgody przez współmałżonka Wnioskodawcy środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej do zaciągnięcia zobowiązania finansowego.
 
Odbiorcy danych osobowych
Moje dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom danych, niż upoważnionym na mocy przepisów prawa. Odbiorcami danych osobowych są: organy państwowe, organy egzekucyjne, organy ochrony prawnej lub organy samorządy terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem (np. Policja, Sąd, Prokuratura, ZUS, US, Komornik itp.), podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską, firma świadcząca usługi prawne dla Urzędu.
 
Okres przechowywania danych
Moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów:
- przez okres, w którym mogą się ujawnić roszczenia związane z tą umową, zgodnie
z terminami przedawnienia określonymi w kodeksie cywilnym,
- nie dłużej niż wynika to z jednolitego rzeczowego wykazu akt,
- w rejestrze centralnym, który prowadzony jest w systemie teleinformatycznym, przez okres 50 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończono udzielanie pomocy.
 
Prawa osób, których dane dotyczą
Przysługuje mi prawo:
 • żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
 • prawo do ich sprostowania,
 • prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam, iż przetwarzanie moich danych osobowych, narusza przepisy RODO.
 
Informacja o wymogu podania danych
Podanie przeze mnie danych osobowych w zakresie wynikającym z w/w przepisów jest warunkiem ustawowym koniecznym do rozpatrzenia wniosku oraz dla zawarcia umowy. Podanie przeze mnie innych danych jest dobrowolne. Nie podanie danych osobowych spowoduje brak możliwości korzystania ze świadczeń wynikających z tych przepisów przez Wnioskodawcę.
 
Przekazanie danych do państwa trzeciego
Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 
Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji
Moje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (dla współmałżonka poręczyciela bonu na zasiedlenie)

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
(dla współmałżonka poręczyciela bonu na zasiedlenie)

w związku z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).
Przyjmuję do wiadomości, że:
 • Administratorem moich danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Łasku, ul. Objazdowa 4
  98-100 Łask reprezentowany przez Dyrektora tel. (043) 675-17-42 e-mail: lola@praca.gov.pl
 • W sprawie danych osobowych może Pan/i kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, adres e-mail: inspektor.danych@puplask.pl
 • Moje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c  RODO w celu realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy  tj. zabezpieczenia zwrotu przyznanych środków w ramach bonu na zasiedlenie w przypadku nie wywiązania się z warunków umowy przez osobę otrzymującą środki w ramach bonu na zasiedlenie.
 • Moje dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom danych, niż upoważnionym na mocy przepisów prawa. Odbiorcami danych osobowych są: organy państwowe, organy egzekucyjne, organy ochrony prawnej lub organy samorządy terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem (np. Policja, Sąd, Prokuratura, ZUS, US, Komornik itp.), podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską, usługi prawne.
 • Moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów:
- przez okres, w którym mogą się ujawnić roszczenia związane z tą umową, zgodnie z terminami przedawnienia określonymi w kodeksie cywilnym,
- zasady archiwizacji dokumentów oraz okres ich przechowywania określa instrukcja kancelaryjna oraz jednolity rzeczowy wykaz akt,
- w rejestrze centralnym, który prowadzony jest w systemie teleinformatycznym, przez okres 50 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończono udzielanie pomocy.
 • Przysługuje mi prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 • Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam, iż przetwarzanie moich danych osobowych, narusza przepisy RODO.
 • Podanie przeze mnie danych osobowych w zakresie wynikającym z w/w przepisów jest warunkiem ustawowym, koniecznym do rozpatrzenia wniosku oraz dla zawarcia umowy. Podanie przeze mnie innych danych jest dobrowolne. Nie podanie danych osobowych spowoduje brak możliwości korzystania ze świadczeń wynikających z tych przepisów przez Wnioskodawcę.
 • Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 • Moje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 
 
 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (dla poręczyciela bonu na zasiedlenie)

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
(dla poręczyciela bonu na zasiedlenie)

w związku z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).
 
Przyjmuję do wiadomości, że:
 
Administrator danych osobowych
Administratorem moich danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Łasku, ul. Objazdowa 4
98-100 Łask reprezentowany przez Dyrektora tel. (043) 675-17-42 e-mail: lola@praca.gov.pl.
 
Inspektor danych osobowych
W sprawie danych osobowych może Pan/i kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, adres
e-mail: inspektor.danych@puplask.pl
 
Cele i podstawy przetwarzania
Moje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c  RODO w celu realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy tj. zabezpieczenia zwrotu przyznanych środków w ramach bonu na zasiedlenie w przypadku nie wywiązania się
z warunków umowy przez osobę otrzymującą środki w ramach bonu na zasiedlenie.
 
Odbiorcy danych osobowych
Moje dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom danych, niż upoważnionym na mocy przepisów prawa. Odbiorcami danych osobowych mogą być: organy państwowe, organy egzekucyjne, organy ochrony prawnej lub organy samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem (np. Policja, Sąd, Prokuratura, ZUS, US, Komornik itp.), podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską, firma świadcząca usługi prawne dla Urzędu.
 
Okres przechowywania danych
Moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów:
- przez okres, w którym mogą się ujawnić roszczenia związane z tą umową, zgodnie z terminami przedawnienia określonymi w kodeksie cywilnym,
- nie dłużej niż wynika to z  jednolitego rzeczowego wykazu aktu Powiatowego Urzędu Pracy w Łasku,
- w rejestrze centralnym, który prowadzony jest w systemie teleinformatycznym, przez okres 50 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończono udzielanie pomocy.
 
Prawa osób, których dane dotyczą
Przysługuje mi prawo:
 • żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
 • prawo do ich sprostowania,
 • prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam, iż przetwarzanie moich danych osobowych, narusza przepisy RODO.
 
Informacja o wymogu podania danych
Podanie przeze mnie danych osobowych w zakresie wynikającym z w/w przepisów jest warunkiem ustawowym, koniecznym do rozpatrzenia wniosku oraz dla zawarcia umowy. Podanie przez mnie innych danych jest dobrowolne. Nie podanie danych osobowych spowoduje brak możliwości korzystania ze świadczeń wynikających z tych przepisów przez Wnioskodawcę.
 
Przekazanie danych do państwa trzeciego
Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 
Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji
Moje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę